ارائه جدید ترین مطالب ونکات درسی در علوم اجتماعی

                                       آزمون  روانشناسی سال سوم علوم انسانی                                          نام ونام خانوادگی                                دبیرستان پسرانه شاهد                                      وقت:30دقیقه                                         

1.      فایده مطالعه روانشناسی چیست؟

2.      فرضیه را تعریف کنید.مثال بزنید و متغیرهای آن را مشخص کنید.

3.      موضوع علم روانشناسی را بنویسید ومفاهیم بکار رفته در آن را توضیح  دهید.

4.      چرا یکی از چالشهای مهم روانشناسی (انسان) است؟

5.      معایب روش مشاهده طبیعی را بنویسید.

 

Ø      کدام یک جزو ویژگیهای آزمون پذیری نیست؟

الف-کنترل          ب –استقرا             ج- تعریف عملیاتی            د- تکرار پذیری

Ø      کدام عبارت در مورد رویکرد روانکاوی صحیح است؟

الف-نیروهای ناخود آگاه موجب برانگیخته شدن رفتار میشود   ب- نیروهای ناخود آگاه تاثیری در برانگیخته شدن رفتار ندارند

  ج- ناخود آگاه یک فرایند زیست شیمیا یی است                     د-هر سه مورد 

Ø        کدام نظریه به شدت جبر گراست؟

الف-روانکاوی فروید         ب-انسانگرا ی مازلو             ج- رفتاری فروید                د-زیست شناختی آندرسون

Ø     بر اساس کدام یک از رویکردها ی روانشناسی تمام رفتار ما اکتسابی است؟

الف- زیست شناختی     ب – شناختی         ج-روانکاوی       د-رفتاری

Ø    کدام یک از رویکردهای روانشناسی وتوسط چه کسی "نیروی سوم"نامیده شد؟

الف-انسانگرا – آندرسون             ب- روانکاوی-فروید           ج-شناختی – مازلو        د-انسانگرا –مازلو

Ø      کدام یک از روشهای تحقیق در روانشناسی امکان نتیجه گیری علت ومعلولی را فراهم میسازد؟

الف – روش آزمایشی       ب- مطالعه همبستگی       ج-  مشاهده طبیعی                        د- هیچکدام

Ø      بر اساس کدام رویکرد رفتار با ساخت فیزیولوژیک مرتبط است؟

الف-  شناختی                 ب- زیست شناختی           ج- روانکاوی                       د-  رفتار گرایی

Ø      به طور کلی رویکرد................... در روانشناسی امروز  یک رویکرد غالب در اکثر حوزه های روانشناسی است.

الف-  شناختی                ب- زیست شناختی            ج-روانکاوی                        د-رفتار گرایی

Ø       کدام عبارت صحیح نیست؟

الف- طرحهای هم بستگی بطور کلی در سطح بالاتری نسبت به طرحهای آزمایشی قرار دارند.

ب-در طرحهای هم بستگی نمی توان رابطه علت ومعلولی را استنباط کرد.

ج- از طریق مطالعه هم بستگی میتوان متغییر های زیادی را بررسی کرد.

د-توجه به اطلاعات هم بستگی ضرورت استفاده از مطالعات آزمایشی را منتفی می کند.

Ø        مشاهده طبیعی توسط..................همچون.................معرفی گردید:

    الف- زیست شناسان – پل بروکا                                ب-   کردار شناسان – راجرز

    ج-  زیست شناسان  -  آندرسون                                 د-     کردار شناسان - لورنز

 

 

 

v      ضمن آرزوی موفقیت شما

 

+ نوشته شده در  ساعت ۲۱:۴۲ بعد از ظهر  توسط م.ر.فاطمی پور  |