ارائه جدید ترین مطالب ونکات درسی در علوم اجتماعی

نقش اکتسابی را تعریف کنید . مثال بزنید .

نقش را تعریف کنید .

نقش های شهروند و رعیت را در دو جامعه ی مختلف با یکدیگر مقایسه کنید.

انتظارات افراد جامعه را در دو حالت ( سلطان ـ  رعیت ) و ( دولت ـ شهروند ) با یکدیگر مقایسه کنید .

برچسب های یکسان در چه صورت نقش های متفاوتی به حساب می آیند ؟

نقش های زیر را طبقه بندی کنید . ( اکتسابی ـ انتسابی )

کارمند ـ پسر ـ همسایه ـ نقاش ـ همکلاسی ـ  شهروند

زمانی که به حاکمان عنوان دولت داده می شود ، فرمانبران دارای چه ویژگی هایی می باشند ؟

در زندگی اجتماعی ، نقش های اکتسابی به چه منظور تعریف می شود ؟

منظور از انتظارات نقش چپیست ؟

انتظارات نقش چگونه شکل می گیرد ، با ذکر مثال توضیح دهید .

در چه صورت برچسب های یکسان را باید نقشهای متفاوتی به حساب آورد ؟ 

سه مجموعه نقش های اکتسابی را نام ببرید که متقابلاً به هم وابسته اند ؟

+ نوشته شده در  ساعت ۲۱:۹ بعد از ظهر  توسط م.ر.فاطمی پور  |